<ol dropzone='xjmoit57'><td lang='ti7c5ugn'></td></ol>
    <tt dir='2vmlxe'></tt>
      1. <bdo lang='1qanze2z'></bdo>
       1. <optgroup dropzone='uyhja77s'><dd id='rgg9ez0'></dd></optgroup>

        文章熱詞:PHP,微信H5支付

        日期:2019-04-16 09:37 by 楊國偉 1400 1 收藏
        我要分享

        摘要:用戶下單時選擇微信支付,商戶進行業務邏輯處理并調用微信統一下單接口,微信H5交易類型爲:trade_type=MWEB,調用下單接口成功時,微信會返回包含支付跳轉URL等相關參數...

        開發前配置

        進行代碼接入前,需在微信後台填寫授權回調域名,此域名必須經過ICP備案

        開發主要流程

        正式開發

        接口請求參數

        以上便是H5支付下單所需要的參數

        簽名生成

        代碼:

        /**
          * 組建簽名
          * @param array $params 請求參數
          * @param string $key 秘鑰
          */
        public function genSign($params, $key)
        {
            foreach ($params as $k=>$v) {
                if (!$v) {
                    unset($params[$k]);
                }
            }
            ksort($params);
            $paramStr = ;
            foreach ($params as $k => $v) {
                $paramStr = $paramStr . $k . = . $v . &;
            }
            $paramStr = $paramStr . key=.$key;
            $sign = strtoupper(md5($paramStr));
            return $sign;
        }

        發起請求

        将參數轉爲XML數據,即可發起請求
        将數組轉爲XML代碼:

        /**
          * 将數組轉爲XML
          * @param array $params 支付請求參數
          */
        public function array_to_xml($params)
        {
            if(!is_array($params)|| count($params) <= 0) {
                return false;
            }
            $xml = "<xml>";
            foreach ($params as $key=>$val) {
                if (is_numeric($val)) {
                    $xml.="<".$key.">".$val."</".$key.">";
                } else {
                    $xml.="<".$key."><![CDATA[".$val."]]></".$key.">";
                }
            }
            $xml.="</xml>";
            return $xml;
        }

        請求代碼:

        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $params);
        $return = curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
        return $return;

        微信返回的是XML數據:

        <xml><return_code><![CDATA[SUCCESS]]></return_code>
        <return_msg><![CDATA[OK]]></return_msg>
        <appid><![CDATA[wxdded766660f9b840]]></appid>
        <mch_id><![CDATA[1516216351]]></mch_id>
        <device_info><![CDATA[100]]></device_info>
        <nonce_str><![CDATA[2DUN2i2pGnlC6vDi]]></nonce_str>
        <sign><![CDATA[95CEA831D598299097A32D8FEEC6BDEF]]></sign>
        <result_code><![CDATA[SUCCESS]]></result_code>
        <prepay_id><![CDATA[wx22194530678545eb3713f2f10724143329]]></prepay_id>
        <trade_type><![CDATA[MWEB]]></trade_type>
        <mweb_url><![CDATA[https://wx.tenpay.com/cgi-bin/mmpayweb-bin/checkmweb?prepay_id=wx22194530678545eb3713f2f10724143329&package=87106983]]></mweb_url>

        return_code爲SUCCESS代表支付請求成功;
        mweb_url則爲支付跳轉頁,此時客戶端通過mweb_url已經可以調起微信支付

        中間頁處理

        在得到微信返回的mweb_url參數後,可在服務端進一步獲得deepLink
        代碼:

        /**
         * 獲取微信支付中間頁deepLink參數
         * @param string $url 微信返回的mweb_url
         * @param string $ip 用戶端IP
         */
        public function getDeeplink(string $url, string $ip)
        {
            $headers = array("X-FORWARDED-FOR:$ip", "CLIENT-IP:$ip");
            ob_start();
            $ch = curl_init();
            curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, $url);
            curl_setopt ($ch, CURLOPT_HTTPHEADER , $headers );
            curl_setopt ($ch, CURLOPT_REFERER, "pay.o9di.cn");
            curl_setopt( $ch, CURLOPT_HEADER, 1);
            curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; OPPO R11s Build/MMB29M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/55.0.2883.91 Mobile Safari/537.36);
            curl_exec($ch);
            curl_close ($ch);
            $out = ob_get_contents();
            ob_clean();
            $a = preg_match(/weixin://wap.*/,$out, $str);
            if ($a) {
                return substr($str[0], 0, strlen($str[0])-1);
            } else {
                return ;
            }
        }

        weixin://wap/pay?prepayid%3Dwx22201221074146ac747121890095299503&package=2656135616&noncestr=1542888966&sign=e31dbc2d1231708ff8a982b15a6c7646

        即爲得到的deepLink值,客戶端也可以通過此值直接調起支付

        上一篇:PHP是如何實現微信掃碼支付的

        下一篇:微信支付退款操作


        評論